logotyp
Login

Kritéria k zápisu

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHORUŠICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

 

Vydal

Mateřská škola Chorušice, příspěvková organizace

Schválila

Hodková Veronika, pověřená řízením MŠ

Účinnost

6.3.2024

 

 

Závaznost

Kritéria jsou závazná pro rozhodování o přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů

 

Přijímání dětí do mateřské školy (dále jen „MŠ“) se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku, který vyhlašuje ředitelka /osoba pověřená řízením/ MŠ po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka /osoba pověřená řízením/ MŠ rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále stanovených kritérií.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že se v MŠ uvolní místo.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet mj. podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraněveřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 50 – kpředškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejde-li o případ, kdyje předškolní vzdělávání povinné).

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany České republiky nebo jiného členskéhostátu Evropské unie; děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu EU, musí u zápisu do MŠ doložit doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ:

 1.     Děti s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy

(občan obce Chorušice, zahrnující místní části Zahájí, Chorušice, Choroušky, Velký Újezd) v tomto pořadí

2.     Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které do 31.8.2024 dosáhnou 5 let věku)

3.     Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 3 let věku. Žádosti budou řazeny dle věku dítěte. Přednostně budou přijímány starší děti před mladšími.

4.     Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 2 let věku nebo děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod mateřské školy.

 

 

Další informace:

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy a uskuteční se dne 14. května 2024 od 15:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy, 15. května 2024 od 9:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

Více informací a přihlášku naleznete na našich webových stránkách www.skolkachorusice.cz v sekci zápis.

 

V průběhu roku jsou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa nebo se místo uvolní.

 

 

V Chorušicích, dne 6.3.2024

 

 

Hodková Veronika

 pověřená řízením

Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
Ředitelka: 7278681981.
ŽÍŽALKY: 7251711522.
BERUŠKY: 725067399
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign